Menu Zamknij

Wymagania mikrobiologiczne, jakie powinna spełniać woda na pływalniach

Najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów [jtk lub NPL]
Parametr Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji1) Woda w niecce basenowej* Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny2) Woda w nieckach basenowych udostępnionych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 Woda w natryskach
Escherichia coli w 100 ml wody 0 0 0 0 -
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody 0 0 0 0 -
Ogólna liczba mikroorganizmów3) w 36 +- 2oC po 48 h w 1 ml wody 20 100 100 100 -
Gronkowce koagulazododatnie w 100 ml wody - - - 0 -
Legionella sp. w 100 ml 0 04) 0 0 <1005)

* z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych

Objaśnienia
1) Dotyczy wód
a) słodkich, tj, wód powierzchniowych lub podziemnych spełniających wymagania określone w przepisach dla wody do spożycia
b) słonych, w tym morskich i solankowych zawierających od 5 g/l do 15 g/l składników mineralnych ( głównie chlorków),
c) termalnych, tj. wód podziemnych, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20oC ( z wyłączeniem wód pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych).
2) Próbkę wody do badań należy pobierać z niecki basenowej, w możliwie jak najmniejszej odległości od wylotu dyszy.
3) Nie dotyczy pływalni odkrytych.
4) Badanie należy wykonać w przypadku gdy temperatura wody jest >=30oC.
5) Należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę do badań należy pobierać przynajmniej z 1 na 10 natrysków

Załącznik nr 1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. (poz.2016)