Menu Zamknij

Odzysk wody

Odzysk wody

Odzysk wody można zdefiniować jako uzdatnianie zużytej wody, w celu uzyskania wody o odpowiedniej jakości, którą będzie można wykorzystać ponownie. Jest to współcześnie niezwykle istotne, ponieważ światowe zasoby wody nieustannie się kurczą, co sprawia, że koszty pozyskania wody pitnej wzrastają. Współczesna technologia pozwala na przyśpieszenie naturalnych procesów, w celu zaspokojenia zapotrzebowania na czystą wodę. Takie działania tworzą możliwość ponownego wykorzystania wody, co finalnie przynosi oszczędność zarówno zasobów, jak i kosztów oraz wpływa na stan środowiska naturalnego.

Bez wykorzystania wody wiele procesów produkcyjnych lub działań użytkowników prywatnych nie byłoby możliwe. Wodę wykorzystuje się bowiem zarówno przy produkcji żywności i napojów, jak i do instalacji chłodzących, mycia instalacji czy nawadniania. Tak duże zapotrzebowanie na wodę coraz częściej skłania do opracowania profesjonalnego i skutecznego planu optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej w firmie lub w domu. Aby można było powtórnie wykorzystać zużytą wodę, przyda się nowoczesna oczyszczalnia ścieków, która wykorzystuje procesy fizykochemiczne i opiera się na sedymentacji osadów stałych. Z drugiej strony biologiczne oczyszczalnie ścieków (podczas procesów technologicznych) wykorzystują działalność bakterii, zarówno beztlenowych (produkcja biogazu), jak i tlenowych (procesy membranowe lub odwrócona osmoza). System odzysku wody sprawia, że woda może być ponownie wykorzystana do różnych celów, m.in. do zastosowań socjalnych, do czyszczenia instalacji lub w systemach przeciwpożarowych. Restrykcyjne uregulowania prawne zmuszają użytkowników i konsumentów wód do ich racjonalnego gospodarowania, stąd sukces technologii, które pozwalają na zwiększenie ilości odzyskiwanej wody. W rozwiązaniu tych problemów przychodzą z pomocą techniki membranowe. Powszechnie uważa się, że każdy strumień ciekły można przy użyciu technik membranowych, rozdzielić na czysty rozpuszczalnik. Postępy w filtracji membranowej sprawiły, że procesy oparte na membranach stały się szczególnie atrakcyjne do ponownego wykorzystania. Może to stanowić również alternatywę dla istniejących zasobów wody i być wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa wodnego, zrównoważonego rozwoju i odporności lub jako uzupełnienie wód gruntowych.

Biorąc pod uwagę rosnące problemy z wodą pitną, można zadać sobie pytanie dlaczego systemy recyklingu wody są tak potrzebne? Woda jest fundamentalnym surowcem wykorzystywanym między innymi jako rozpuszczalnik, płyn chłodzący i płuczący. Chcąc wpłynąć na zmniejszenie zużycia wody, warto zastosować odpowiednią technologię, która będzie zarówno ekologiczna, jak i ekonomiczna. Uzdatnianie wody i jej ponowne wykorzystanie pozwala uzyskać zamknięty obieg wody stanowiący kluczowy element zasoboszczędnej, zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki surowcowej. Oczywiście wykorzystanie odzyskanych zasobów wodnych różni się w zależności od rodzaju procesów, zanieczyszczenia ścieków, technologii i instalacji.

Odzysk wody szarej można podzielić na 2 osobne rodzaje. Pierwszy z nich – wykorzystanie nieplanowane, odnosi się do ponownego wykorzystania wody, np. w przypadku gdy wodę pobiera się z rzek, do których odprowadzane są ścieki ze społeczności znajdujących się w górnym brzegu rzeki. W drugim przypadku mówimy o planowanym wykorzystaniu wody, które dotyczy systemów wodnych zaprojektowanych w tym celu. Społeczności chcą w tej sytuacji zoptymalizować użycie wody w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Źródła wody do potencjalnego ponownego wykorzystania mogą obejmować: ścieki komunalne, wodę przemysłową i chłodniczą, ale może to być także woda deszczowa. W zależności od miejsca, ilości i celu wykorzystania wody deszczowej należy uwzględnić odpowiedni system odzysku, który może różnić się umiejscowieniem zbiornika, którego zadaniem jest gromadzenie wody deszczowej. Zbiornik może znajdować się np. na powierzchni terenu lub wewnątrz budynku.

W polskim prawie jedyna definicja ścieków szarych z jaką mamy do czynienia to rozróżnienie, że na ścieki szare i czarne. Szare ścieki wyróżniają się tym, że nie zawierają fekaliów i moczu. Ścieki szare to więc odpływy z wanien, natrysków, pralek i zmywarek.

Główny problem z instalacjami do oczyszczania i recyklingu wody szarej jest brak uregulowań prawnych, który może powodować obawy potencjalnych inwestorów i użytkowników. Jest jednak na to rozwiązanie, otóż budynki spełniające wymogi certyfikacji wielokryterialnej LEED lub ­BREEAM mogą wykorzystać nowatorską koncepcję technologiczną, jaką jest – instalacja dualna („podwójna”). Jest to zintegrowany system zaopatrzenia w wodę, który umożliwia powtórne wykorzystanie wody szarej i wody deszczowej. Istotne, aby w przypadku tej instalacji, wodę szarą odizolować i nie mieszać z czystą wodą.

Przez wysokie koszty transportu wody wykorzystujemy zdecentralizowane rozwiązania, przystosowane do ponownego wykorzystania wody z miejsc w pobliżu instalacji, co sprawia, że są dużo bardziej opłacalnym i nieszkodliwym dla środowiska rozwiązaniem.

Dbając o wysoki standard wody w naszym domu lub firmie zyskujemy pewność, że instalacje, z których korzystamy będą działały dłużej, bez konieczności wykonywania prac konserwacyjnych, a dodatkowo - poprawimy jakość wody.

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, powodują występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych (deszcze, powodzie, susze), które negatywnie wpływają na hydrosferę i dostępność wody. Prognozy (głównie z zakresu ekonomii) wskazują, że cena wody będzie rosła, powodując tym samym, że odprowadzanie ścieków będzie bardziej kosztowne. Dlatego warto już teraz zainteresować się technologią, która pozwala na odzysk wody, w tym także wody szarej i tzw. deszczówki.

Szacuje się, że dziennie Polacy zużywają od 100 do 140 litrów wody w warunkach domowych. Warto więc wziąć pod uwagę jak istotne może okazać się odzyskiwanie wody. Rozwiązań jest bardzo dużo, od mikrofiltracji, przez ultrafiltrację, nanofiltrację, aż po metodę odwróconej osmozy. Przy odpowiednim dopasowaniu do indywidualnych potrzeb i możliwości gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa - mogą one przynieść oszczędności i pozwolą zadbać o środowisko.

Wybierz kategorię