Menu Zamknij

Badanie wody basenowej

Uregulowania prawne dotyczące jakości wody w obiektach typu basen, pływalnia, obowiązują stosunkowo od niedawna. Przez kilkanaście lat wiele kwestii dotyczących badań wody basenowej nie było dokładnie sprecyzowanych.

Taki stan prawny utrzymywał się do ubiegłego roku, kiedy to w grudniu weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia (z dnia 9 listopada 2015 r.) w sprawie wymaganej jakości wody w obiektach tego typu. Rozporządzenie wydano w związku z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (akt prawny z sierpnia 2011 r.).

Przeprowadzamy wszelkie badania wymagane przez w/w rozporządzenie.

Każdy zarządzający basenem zobowiązany jest m.in. do tego, by tego rodzaju badania realizować odpowiednio często (co wiąże się z pobraniem próbki wody z basenu). Rozporządzenie określa także metody przeprowadzania analiz i weryfikacji próbek. Znajdziemy tutaj również stosowne zapisy dotyczące sposobu informowania o jakości wody w pływalni. Częstotliwość, z jaką należy przeprowadzać badania, uzależniona jest od analizowanych pomiarów – np. pH wody, stężenie chloru, czy też potencjał redox należy sprawdzać co najmniej co cztery godziny.

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne mogą być przeprowadzane jedynie przez laboratoria do tego uprawnione.

Podstawowe badania fizykochemiczne

Badając wodę basenową bardzo istotne jest określenie właściwego potencjału redox, ilości i natężenia chloru, czynnika pH, poziomu żelaza, ozonu, glinu, azotanów, kwasu izocyjanurowego, poza tym wykazujących działanie nowotworowe: THM i chloroformu. W ramach tego rodzaju analiz przeprowadza się także badanie mętności wody i poziomu utlenialności.

Badania mikrobiologiczne

Dzięki tego rodzaju testom można stwierdzić, że woda w obiekcie nie jest skażona bakteriami typu: Legionella, Escherichia coli oraz Pseudomonas aeruginosa. Analizy takie przeprowadza się również w celu określenia, czy woda spełnia warunki wskazane przez szczegółowe normy – np. dotyczące temperatury wody (co ma istotne znaczenie przy możliwości namnażania się kolonii Legionelli).

Badając jakość wody w obiektach basenowych szczególną uwagę zwraca się na te części pływalni, które przeznaczone są dla małych dzieci. Rozporządzenie nakazuje zarządcom obiektów przeprowadzanie częstszych badań próbek wody – na obecność bakterii E. coli. Częściej sprawdza się również potencjał utlenialności. Woda z niecek przeznaczonych dla dzieci do lat trzech poddawana jest także badaniu, które ma stwierdzić brak gronkowców.