Menu Zamknij

Badanie ścieków

Ścieki to nic innego jak zużyta woda, która może zawierać wiele substancji szkodliwych, zarówno pochodzenia organicznego, jak i nieorganicznego. Właściwie przeprowadzone badanie ścieków, czyli weryfikacja ich składu, jest niezbędnym warunkiem do tego, by prawidłowo zrealizować proces oczyszczania zasobów wodnych i uzdatnić wodę.

Ścieki przemysłowe mają bardzo różne pochodzenie – mogą być pozostałością po wielu procesach technologicznych: po czyszczeniu hali produkcyjnych, maszyn, urządzeń, instalacji itp. Mogą to być ścieki pogalwaniczne, deszczówka ze szkodliwymi komponentami i in.

Badania ścieków (komunalnych i przemysłowych) są ściśle regulowane przez normy technologiczne i prawne.

Są to m.in.:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 964).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015r.
    Konieczne jest również uzyskanie specjalnych pozwoleń wodno-prawnych, w przypadku ścieków będących „produktem” różnych procesów przemysłowych. W warunkach takiego pozwolenia ustala się m.in.: zakres koniecznych badań, liczbę badań w określonym czasie, dopuszczalne limity określonych substancji w masie ściekowej.

Badania ścieków, które wykonujemy (m.in.):

  • ścieki komunalne,
  • ścieki przemysłowe,
  • oddziaływanie na środowisko,
  • ścieki z oczyszczalni.

Przeprowadzamy badania w sposób optymalny, czyli tak, aby można było stwierdzić realnie wpływ ścieków na środowisko, a także na instalacje i urządzenia. Próbki muszą być pobrane w odpowiednim miejscu.
Badania są kompleksowe i wielokierunkowe – jest to zarówno analiza mikrobiologiczna, chemiczna, biochemiczna, jak i fizykochemiczna.

Warto pamiętać o tym, że prawidłowo przeprowadzane badania są warunkiem wykorzystania osadów ściekowych do różnych celów (np. rekultywacyjnych).

Analizy tego rodzaju warto przeprowadzać często, a najlepiej – systematycznie – wtedy klient może uzyskać pewność, że do różnych zasobów naturalnych (w tym. m.in. do gleby) nie przedostają się szkodliwe substancje, takie jak: bakterie, metale ciężkie i związki toksyczne.

Przygotowujemy pełną dokumentację przeprowadzonych badań ścieków.