Menu Zamknij

Wymagania mikrobiologiczne wody

Wodę surową ( ze studni głębinowej), należy badać na zawartość drobnoorganizmów. Podstawowe drobnoustroje pod kątem których należy zbadać wodę w przypadku wody głebinowej przedstawiono w tabeli z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r.

A. Badania mikrobiologiczne
Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody
Lp Parametr liczba mikoorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Bakterie grupy coli1) 0 100
2 Ogólna liczba mikroorganizmów w (22+-2)oC po 72 h bez nieprawidłowych zmian mg/l
3 Clostridium perfringers (łącznie ze sporami)2) 0 100

1) Dopuszczalne są pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.
2) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych np.: Cryptosporidium