Badanie ścieków z przydomowej oczyszczalni

Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków, czyli innymi słowy – indywidualnego systemu oczyszczania ścieków – wiąże się z wieloma obowiązkami natury prawnej, które dotyczą stanu odprowadzanych ścieków, zarówno opadowych, jak i oczyszczonych.
W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie regularnych badań, których przedmiotem będzie określenie składu ścieków. Musimy pamiętać, że nie chodzi tu jedynie o ścieki „wyprodukowane” przez gospodarstwo domowe (które poddawane są procesowi oczyszczania) ale również o wodę opadową spływającą do kanalizacji.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków z przydomowych oczyszczalni. W związku z tym konieczne było dostosowanie już działających oczyszczalni do nowych wymogów – należy pamiętać, że za wszystkie nieprawidłowości w zakresie działania oczyszczalni i parametrów ścieków odpowiadają właściciele nieruchomości, która obsługiwana jest przez przydomową oczyszczalnię.
Badania takie należy zlecić laboratorium które posiada stosowną akredytację albo certyfikowanej jednostce badawczej. Należy zbadać 24 próbki ścieków rocznie (co ważne – regularnie). Wyniki pomiarów trzeba przechowywać przez okres pięciu lat, licząc od zakończenia roku, którego dotyczą badania.
Wszystkie kwestie związane z badaniami ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni znajdziemy w: Ustawie z dnia 18 listopada 2014r. i 16 stycznia 2015r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2014 nr 72 poz. 747) i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. oraz 16 stycznia 2015r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.(Dz.U.2014 nr 223 poz.1988 i poz. 1800).

Zgodnie z w/w przepisami ścieki nie mogą przekraczać określonych wartości takich zanieczyszczeń jak: zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny. Parametry wymagające analizy to również: BZT5 i ChZTCr.

Ścieki mogą być wprowadzane do ziemi wówczas, gdy  ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę.

Baza wiedzy

Przydatne informacje